Make your own free website on Tripod.com

KAMARAYA HOÞGELDÝNÝZ

 
Seyyah yoluna devam ediyor
 
RESiMLER(Pictures)
BALIKCILIK Hayatý
PROJELER(Projects)

Send message to me!ICQmessage

LINKLER(Links)


 
 

    Kamara günün her saatinde muhabbetin hiç eksik olmadigi, çaylarin bardaklardan hiç boþalmadigi ve sigaranin her an tüttüðü bir ortam. Tayfalar çektikleri sýkýntýlý hayatin yükünü bir nebze azaltmak icin gelecekleri adina hayaller kurar, umitleri ile yaþarlar. Bütün bunlarýn gerçekleþmeside nerede, ne zaman ve ne miktarda tutulacaðý belli olmayan balýða baðlýdýr..Insanoglunun seruveni iste!(Balýkçýlýk hayatý)

Deniz yildizi oyküsü:
   Bir adam okyanus sahilinde yürüyüþ yaparken, denize telaþla birseyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaþýnca bu kiþinin, sahile vurmuþ deniz yildizlarýný denize attýðýný fark eder ve " Niçin bu deniz yildizlarini denize atiyorsunuz?" diye sorar. Topladiklarini hizla denize atmaya devam eden kiþi " Yaþamalari için" yanitini verince, adama sakinlikle " Iyi ama burada binlerce deniz yildizi var. Hepsini atmaniza imkan yok. Sizin bunlari atmaniz neyi deðiþtirecek ki?" der. Yerden bir deniz yildizi daha alip denize atan kisi, "Bak onun icin çok þey deðiþti!" karþýlýðýný verir.Fikirler oluþturmak kolaydir. Çünkü bunu yapabilmemizi saðlayacak süreç ve teknikleri öðrenmeye doðuþtan yetenekliyiz. Bunun için bütün gereken gereken, temel bir kavrayýþ ve süreç üzerine birazcýk deneyimdir.Böyle olunca bizi engelleyen her þey çözülüp gidecektir. Pratik yapýn. Bir daha deneyin. Deneyimli yasayin. Rahatlik düzeyi yükselecek ve çok geçmeden kendi yararinýza büyük fikirler olusturuyor olacaksiniz... (Kitap ozetleri)

Ziyaretçi sayýsý : 


FastCounter


ICQ#: 22230189

Comments/Yorumlarýnýz


Lighthouse shows you the right way at sea!
 
About Me
Analitik Düþünme
University
IEOR
Kitap Özetleri