Make your own free website on Tripod.com

KREDİ RİSKİ MODELLEMESİ

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde modelleşmesi piyasa riskine oranla daha sofistike olan kredi riski modelleşme çalışmaları dünya çapında büyük bir ivme kazanmıştır. Günümüzde uluslararası büyük bankaların hepsi Kredi Risk Sermayesi (CRC: Credit Risk Capital), Risk Ayarlı Sermaye Getirisi (RAROC: Risk Adjusted Rate of Return on Capital) gibi risk ölçme  ve de kredi fiyatlandırma süreçlerinde kullanılan bu ölçütleri yaygın olarak kullanmaktadırlar.  Aynı zamanda, modern bankacılık standartları arasında yer alan bu ölçütler sayesinde risk / getiri analizi yaparak sermayelerini daha etkin bir şekilde kullanma yoluna gitmişlerdir.

Gerek uluslararası finans dünyasında kredi riskine verilen önem, gerekse Türk bankacılık sisteminin içerisinde bulunduğu durumdan kaynaklanan gereksinimlerden dolayı RiskTurk olarak kredi riski ölçme konusunda eğitim, model oluşturulması, danışmanlık ve yazılımı konusunda hizmet vermekteyiz. Bu alanda genel kabul görmüş CreditRisk+, CreditMetrics, KMV gibi modeller üzerine danışmanlık ve yazılım hizmeti vermekle beraber, birlikte çalıştığımız kuruluşların kendi yapılarına özgü, oluşturdukları veya oluşturacakları veri tabanıyla uyumlu bir şekilde çalışan  kredi riski ölçme modeli yapılandırılması konusunda da danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Bu alanda geliştirilen modeller, kredi piyasasının sermaye piyasaları kadar likit olmaması gibi nedenlerden dolayı farklı metodolojilere sahip olabilmektedir. Bu modeller bankacılıkta genel olarak su amaçlarla kullanılmaktadır:

- Sermayenin daha etkin bir şekilde yönetilmesi

- Kredi risklerinin ve kredi kalitesinin standart ölçüler içerisinde izlenmesi

- Sektör veya Ülke bazında kredi yoğunlaşmalarının tespit edilmesi

- Kredilerin değişik alanlara yaygınlaştırılması sonucunda oluşan çeşitlendirme etkisinin ölçülmesi

- Kredi risk ve getirilerinin optimizasyonu

- Stress testi  ve Senaryo Analizleri

Kredi riski modellemesinde kullanılan terimler şunlardır:

·         Temerrüt Olasılığı (Default probability/intensity)

·         Kredi Eşitliği (Loan equivalent exposure)

·         Temerrüt Halinde Zarar (Loss Given Default)

·         Zarar Dağılımı (Loss distribution)

·         Beklenen Zarar (Expected loss)

·         Beklenmeyen Zarar (Unexpected loss, Portfolio risk)

·         Ekonomik Sermaye veya Kredi Riski Sermayesi (Economic capital or Credit Risk Capital)

·         Marjinal Risk (Marginal Risk)

·         Temerrüt Korelasyonları (Default Correlation)

Her model sahip olduğu varsayımlar doğrultusunda bu parametrelerin değerlerini belirleyerek kredi riskini ölçer.

Örnek: Krediler Portföyü zarar dağılımı grafiği

 

 

Ekonomi daralma sürecindeyken:

§         Temerrüt olasılığı artar

§         Kredi tasfiye oranları artar

§         Kredilerin temerrüde düşme olasılığı korelasyonu artar

 Bu durum 1999 yılından bu yana tasfiye olmuş kredilerin toplam kredilere olan oranına bakıldığında açık bir şekilde görülmektedir:

 

Grafikten de görüldüğü üzere tasfiye oranları yıllara göre değişkenlik göstermektedir, dolayısıyla kredi riski modellerinde kullanılan parametreler deterministik olarak değil, rastsal olarak ifade edilen değişkenlerdir.

Aşağıdaki grafikte de sektörlere göre tasfiye oranlarının aylık değerleri gözükmektedir.